GS.TS. BS. Lưu Ngọc Hoạt
PGS.TS. Kim Bảo Giang
PGS.TS. Bùi Thị Tú Quyên
PGS.TS. Đỗ Thị Thanh Toàn
ThS. Vũ Quỳnh Mai
BS. Khương Quỳnh Long
ThS. Nguyễn Minh Văn
ThS. Lê Tự Hoàng