Tên nghiên cứu:

Phân tích chi phí chiến lược hành động quốc gia về dinh dưỡng giai đoạn 2016-2020 tại Việt Nam.

Mục tiêu nghiên cứu:

  • Tổng quan các chi tiêu dành cho các hoạt động thuộc Chiến lược hành động quốc gia về dinh dưỡng, giai đoạn 2010-2015.
  • Ước tính chi phí cần thiết cho các hoạt động thuộc Chiến lược hành động quốc gia về dinh dưỡng, giai đoạn 2016-2020.

 

Thời gian tiến hành:

15/8/2016 tới 31/5/2017. 

Địa điểm nghiên cứu:

Hà Nội, Vĩnh Long, Thái Nguyên, Thanh Hóa.

Phương pháp nghiên cứu:

Kết hợp phương pháp tiếp cận chi phí 3 bước và phương pháp tiếp cận chi phí dựa trên hoạt động.

Đơn vị chủ quản:

Trường Đại học Y tế công cộng

Đơn vị phối hợp:

Viện Dinh dưỡng

Đơn vị tài trợ:

UNICEF Việt Nam

Nguồn: Viện Khoa học Sức khỏe (NIHS), Bệnh viện Bạch Mai

Chủ đề :