Các hoạt động đã thực hiện và các công việc trọng tâm của Viện Khoa học Sức khỏe trong năm 2021

1. Các hoạt động đã thực hiện

+ Kiện toàn tổ chức bộ máy của Viện, gồm Phòng Quản lý Khoa học Công nghệ và Trung tâm Khoa học dữ liệu (Giới thiệu)

+ Kiện toàn nhân sự, cán bộ của Viện, gồm các cán bộ cơ hữu và các cố vấn, cộng tác viên từ các Trường Đại học tại Hà Nội (https://nihs.vn/nhan-su)

+ Kiện toàn cơ sở vật chất, trang thiết bị (Trụ sở Viện đặt tại tầng 3, tòa nhà D5 – Bệnh viện Bạch Mai)

+ Kiện toàn một số quy định, nhân sự Hội đồng quan trọng, gồm có Quy định quản lý hoạt động Khoa học công nghệ, Kiện toàn Hội đồng Đạo đức trong nghiên cứu Y sinh học, Tổ chức của Tạp chí Y học lâm sàng Bệnh viện Bạch Mai.

+ Xin bản quyền phần mềm RedCap (https://www.project-redcap.org/) và thiết kế phần mềm quản lý dữ liệu nghiên cứu của Bệnh viện Bạch Mai (https://redcap.bachmai.gov.vn/)

+ Đánh giá năng lực nghiên cứu khoa học và xuất bản quốc tế của cán bộ Bệnh viện Bạch Mai

+ Tổ chức lớp viết bài báo khoa học quốc tế (Liên kết) và hỗ trợ, tư vấn các cán bộ Bệnh viện Bạch Mai viết hơn 20 bài báo editorial và case report theo: chuẩn CARE.

+ Xin phép và áp dụng công cụ PROMS (EQ-5D-5L), PREMS vào bệnh án điện tử của Bệnh viện Bạch Mai

+ Quản lý các Đề tài Nghiên cứu khoa học của Bệnh viện Bạch Mai gồm: 03 đề tài cấp Quốc gia, 02 đề tài cấp Bộ, 01 đề tài cấp Sở, 06 đề tài Hợp tác Quốc tế, 14 đề tài hợp tác đa trung tâm, 358 đề tài cấp Cơ sở, 59 thử nghiệm lâm sàng.

+ Đang xây dựng quy trình thực hiện sinh hoạt khoa học, cơ chế tài chính cho các nghiên cứu khoa học…

2. Nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới

+ Tổ chức lớp “Thực hành lâm sàng tốt (GCP)” cho thành viên Hội đồng Đạo đức trong nghiên cứu Y sinh học (Phối hợp với Bộ Y tế và Công ty Astra Zeneca)

+ Điều chỉnh, bổ sung và xây dựng mới các quy trình của hoạt động thử nghiệm lâm sàng

+ Xây dựng phương pháp, quy trình tính giá dịch vụ y tế tại Bệnh viện Bạch Mai

+ Triển khai Chương trình phát triển năng lực nghiên cứu khoa học (Bach Mai Research Advancement Program – RAP-BM)

+ Tiến hành một số nghiên cứu (Phối hợp với các cơ quan, tổ chức, công ty)

+ Tổ chức Hội nghị Khoa học Bệnh viện Bạch Mai lần thứ 31.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *